Tổng cục Thuế bổ nhiệm 141 lãnh đạo khi chưa đủ tiêu chuẩn, ai là người chịu trách nhiệm?

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ công bố mới đây cho thấy: Tại Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, hiện còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định.

Ngày 20/6, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/8/2018.

Theo đó, qua kiểm tra, còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Trong số này, có 1 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 140 công chức còn lại thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế.

Đáng chú ý, có 4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 8 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; 2 trường hợp được tiếp nhận được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Các điều kiện, tiêu chuẩn mà số công chức này chưa đáp ứng đủ, theo kết luận, là chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước; chứng chỉ ngoại ngữ; bằng trung cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục (đa số đang đi học hoặc đã có quyết định cử đi học).

Trụ sở Tổng cục Thuế tại Hà Nội

Về cơ bản, Thanh tra Bộ Nội vụ đánh giá công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung, quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã thực hiện các bước theo quy định.

Một số trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không được tín nhiệm cao, Tổng cục Thuế và các đơn vị đã xem xét, không bổ nhiệm lại. Nhìn chung, việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định pháp luật. Biên chế công chức, viên chức đảm bảo trong phạm vi chỉ tiêu được giao.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị có từ 1 – 3 người; đến thời điểm hiện tại còn 1 phòng của Cục Thuế có số lượng cấp phó vượt 1 người, nhưng có 1 phó phụ trách phòng.

Tuy nhiên, về trình tự, thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, còn nhiều vấn đề: Hồ sơ không có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương của đơn ví có nhu cầu bổ nhiệm; một số biên bản họp chưa thể hiện đủ nội dung.

Một số hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác, không có tài liệu thể hiện việc gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với nơi đi, nơi đến; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị nơi công chức đang công tác; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị dự kiến phân công công tác.

Ảnh chụp màn hình một đoạn trích trong kết luận thanh tra

Những hồ sơ bổ nhiệm lại không có tài liệu thể hiện việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng trực tiếp nhận xét, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại. Biên bản nhận xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định; không có tờ trình của Phòng Tổ chức cán bộ trình Cục trưởng. Một số trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Từ những kết luận trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế; đồng thời xem xét, đánh giá lại việc chưa sử dụng hết số biên chế công chức được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và quy định của pháp luật.

Đồng thời, đảm bảo đến hết năm 2019 phải hoàn thiện, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu. Báo cáo Bộ Tài chính sớm tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương cho các công chức ngành Thuế.

Riêng đối với 4 trường hợp bổ nhiệm 4 chức danh Cục trưởng khi đã quá tuổi, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm đối với 4 cục trưởng khi đã quá tuổi.

Mặt khác, tiến hành đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, sự đánh giá, xếp loại trong thời gian được giao giữ chức vụ cục trưởng, đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại địa phương. Với trường hợp không đáp ứng yêu cầu, phải thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Hoàng Nam